Έλεγχος ΚΤΕΟ

Τύποι Οχημάτων και Προθεσμίες

Οι τύποι των οχημάτων και οι προθεσμίες για τον έλεγχο ΚΤΕΟ, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Τύπος Οχήματος 1ος Έλεγχος μετά από Επαναληπτικοί Έλεγχοι Κάθε
1 Μοτό 4 έτη 2 έτη
2 Εκπαιδευτικές Μοτοσικλέτες 1 έτος 1 έτος
3 Επιβατικά (Ε.Ι.Χ.) 4 έτη 2 έτη
4 Φορτηγά μικτού βάρους <=3,5 τόνους 4 έτη 2 έτη
5 Εκπαιδευτικά 1 έτος 1 έτος
6 ΤΑΧΙ (Ε.Δ.Χ.) 1 έτη 1 έτος
7 Λεωφορεία 1 έτος 1 έτος
8 Ασθενοφόρα 1 έτος 1 έτος
9 Φορτηγά μικτού βάρους > 3,5 τόνους 1 έτος 1 έτος

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος είναι τα εξής:

 • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 • Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (αν υπάρχει)
 • Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα

Σε περίπτωση ειδικών κατηγοριών τύπων οχημάτων, τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά ειδική κατηγορία οχημάτων είναι τα εξής:

Εκπαιδευτικές Μοτοσικλέτες
 • Άδεια λειτουργίας της σχολής.
 • Παράβολο υπέρ Δημοσίου.

Εκπαιδευτικές Μοτοσικλέτες:

 • Άδεια λειτουργίας της σχολής.
 • Παράβολο υπέρ Δημοσίου.

Λοιπά Εκπαιδευτικά Οχήματα:

 • Άδεια λειτουργίας της σχολής.
 • Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων.
 • Παράβολο υπέρ Δημοσίου.

Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης (Ταξί):

 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (σε ισχύ) από τον ΟΑΕΕ.
 • Βεβαίωση Χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ΠΟΕΙΤΑ).
 • Άδεια μέλους ραδιοταξί με άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (cb).

Λεωφορεία:

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής.
 • Ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του οδηγού.
 • Δελτίο τεχνικού ελέγχου (αν υπάρχει).

Ασθενοφόρα:

 • Άδεια κυκλοφορίας.
 • Ταυτότητα οδηγού.
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν υπάρχει).

Οχήματα προς Ταξινόμηση (ανάριθμα):

 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης (αν πρόκειται για μεταχειρισμένο από το εξωτερικό).
 • Άδεια κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα.
 • Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ. (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ.).
 • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος).

Διάρκεια Ελέγχου

Η όλη διαδικασία του τεχνικού ελέγχου διαρκεί περίπου 30’. Τα αποτελέσματα μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο στο Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Δικτύων μέσω του διαδικτύου, ενώ παράλληλα εκτυπώνονται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου. Επίσης ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης για την πραγματική κατάσταση του αυτοκινήτου του.

Επανέλεγχος

Διενεργείται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία στη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου (αρχικού ή περιοδικού) εντοπίστηκαν σοβαρές ελλείψεις στο όχημα. Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο και έχουν παρέλθει 60 ημέρες από την ημερομηνία ελέγχου ΚΤΕΟ, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, τότε διενεργείται πλήρης έλεγχος ΚΤΕΟ και καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κανονικού πλήρους ελέγχου μαζί με το ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογο με το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης.