Το ΚΤΕΟ ΜΕΣΣΑΡΑΣ είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά ISO 17020 και ISO 1060, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία ως φορέας ελέγχου τύπου Α.