Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος είναι τα εξής:

  • Υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης
  • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
  • Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα